Basic Research Tools

כלים למחקרים שוטפים  -  מחקרי  אפקטיביות פרסום
 
1. מחקרי אפקטיביות - Pre Campaign
מחקרי אפקטיביות לפני קמפיין נערכים על מדגמים של 200 משיבים לפחות ומתבצעים באמצעות תכנת ה mindQ באינטרנט או באמצעות תכנת ה" "Mind Projector בקניונים באזור המרכז.
הבדיקה יכולה להיערך ברמת: וידיאו בורד, ברמת Of-line   וברמת On-line .
מבנה הבדיקה *:

 • שלב ראשון – הצגת סרטון הפרסום בתוך מקבץ של  6 פרסומות.

בחינת הבולטות, חשיפה וזיהוי החברה/המותג המפרסם ברמה נעזרת ובלתי נעזרת.

 • שלב שני -  הקרנת הסרטון ב Loop בן 3 פעמים.

בחינת הבנת המסר ברמה בלתי נעזרת ונעזרת, אהדה לפרסומת וזיהוי רכיבים בעייתיים בפרסומת ( Catastrophe check ).

 • שלב שלישי - הערכת השפעת הפרסומת על:
              א. ערכי המותג והתפיסות המוצריות שלו באמצעות מפות אסוציאטיביות.
             ב.  כוונות קניה ו/או Net Promoter (המלצה לחבר).

* ניתן לבצע את הבדיקה גם במבנה ניסויי-השוואתי (Experimental design ) המאפשר בידוד משתנים והסקת סיבתיות לצורך הערכת השפעת הפרסומת.

2. מחקרי אפקטיביות - Post- Campaign
מחקרי אפקטיביות לאחר קמפיין נערכים באמצעות סקר אינטרנטי ארצי מייצג בקרב מדגם של 500 איש.
המחקר כולל מספר מדדים בפרסומת:

 • מדדי חשיפה ובולטות.
 • מדדי יעילות בהשוואה להשקעה ובהשוואה לקטגוריה.
 • מדדי הבנת מסר וקישור למותג.
 • אפקטיביות הקמפיין על המפה האסוציאטיבית של המותג (בהשוואה בין נחשפים ללא נחשפים לקמפיין או לקבוצת ביקורת המהווה "בייס-ליין").
 • אפקטיביות הקמפיין על כוונות קניה ו/או Net Promoter (המלצה לחבר).