Basic Research Tools
כלים למחקרים שוטפים  -  מחקרי בסיס בנקודות מכירה

1. תצפיות סמויות בנקודה
תצפיות סמויות בנקודה הנו כלי שמטרתו למפות דפוסי התנהגות בנקודה במדדים:

 • זמן שהיה בקטגוריה
 • זמן לקבלת החלטה
 • שיעורי התלבטות
 • אופי ההתלבטות בתוך סל המותגים המתחרים
 • מספר יחידות שנרכשות בסל
 • התייעצות בקניה (שימוש ברשימה, התייעצות עם שותף, התייעצות טלפונית)
 • אפיוני קונים בסיסיים (מספר קונים, מין הקונה העיקרי, גילאי הקונים וכו')
 • מדדים הנגזרים על פי האפיונים הייחודיים של הקטגוריה

המבנה הסטנדרטי של מחקר תצפיות כולל:
שלושה ימי תצפית, בשעות 15:00-21:00 בארבע נקודות מכירה באזור גוש דן והסביבה.

2. ראיונות קונים בנקודת המכירה
ראיונות קונים הנם ראיונות כמותיים הבנויים למשך של 3-5 דקות ומשמשים לאיסוף מידע בסיסי במדדים התנהגותיים-הצהרתיים מייד לאחר קבלת החלטת הקניה:

 • מודעות להיצע ולתחרות
 • מודעות למחיר 
 • מודעות למבצעים
 • מידע לגבי תכנון הקניה
 • הסיבות להעדפת מותגים
 • למי מיועדת הקניה (מי המשתמש)
 • זיהוי מקבלי החלטת הקניה (הקונה, המשתמש, מבוגרים, הילדים וכו')

המבנה הסטנדרטי של מחקר תצפיות כולל:

200 ראיונות המתקיימים בארבע נקודות מכירה במשך 4 ימי איסוף נתונים.