Premium Research Tools
כלים למחקרי עומק - מחקרי עומק כמותיים

 The Brand Mind Territory model

מבנה המדידה
מודל הBMT למיפוי ומעקב נכסיות המותג בסביבה תחרותית בנוי ממדידה של שלושת יסודות מערכת יחסי המותג עם הצרכן (היסוד המוצרי, היסוד האמוציונאלי והיסוד הסימבולי), מדדי מטרה הכוללים כוונות קניה וNet Prompter ומערכת סגמנטציה פסיכו-גראפית. המבנה האופטימאלי ליישום המודל הנו שילוב של סדנאות עומק צרכניות ויכולות המדידה הייחודיות של תכנת ה mindQ .

  1. היסוד המוצרי הכולל את תפיסת הערך הבסיסי של המוצר (תכונות, יכולות, מחיר וכו')  ואת התפקיד הפונקציונאלי בחייו של הצרכן (לדוגמא: להיות הורה, לחסוך זמן, לשמור על כושר וכו').

 

דוגמאות למדידת יסוד זה באמצעות תכנת ה mindQ :
אינדקס השוואתי של מאפיינים מוצריים/שירותיים, פונקציונאליות המוצר או מקורות הסמכות והאמינות של המוצר.

הערכת חשיבות משתנים בקטגוריה

 

  1. היסוד האמוציונאלי הכולל את מדדי אישיות המותג ואת ההשלכה של המותג על התפיסה העצמית של הצרכן.

 

דוגמאות למדידת יסוד זה באמצעות תכנת ה mindQ :
אישיות  המותג  (אנאלוגיות לבעלי חיים – דוגמא)

אישיות  המותג  (אנאלוגיות לשחקני קולנוע  – דוגמא)

תדמית השלכתית של המשתמש


  1. היסוד הסימבולי הכולל את מיפוי הטריטוריה הסמנטית והויזואלית של המותג במוחו של הצרכן.

 

דוגמאות למדידת יסוד זה באמצעות תכנת ה mindQ :
מיפוי הטריטוריה הסמנטית בטכניקות אסוציאטיביות

מיפוי הטריטוריה הויזואלית בטכניקות אסוציאטיביות


  1. מדדי מטרה הכוללים כוונות קניה וNet Prompter  (המלצה לחבר).

דוגמאות למדדי המטרה באמצעות תכנת ה mindQ :
א. מדד Purchase Intent

ב. מדד Net Prompter


  1. סגמנטציה פסיכו-גראפית הכוללת מיפוי עצמי על סקאלות של סגנון חיים ומבחן אישיות MBTI המאפשר זיהוי דפוסים של עיבוד מידע וקבלת החלטות.

דוגמאות לסגמנטציה פסיכו גראפית באמצעות תכנת ה mindQ :
מיפוי עצמי על סקאלות של סגנון חיים

זיהוי דפוסי אישיות באמצעות מבחן MBTI


Category Mind Mapping

מודל ה CMM הנו מחקר עומק כמותי* המיועד למפות את המשתנים המשמעותיים בקטגוריות צריכה ושירותים ואת משקלם בתהליכי קבלת החלטות של צרכנים מעבר למותגים.
המבנה האופטימאלי ליישום המודל הנו שילוב של סדנאות עומק צרכניות ויכולות המדידה הייחודיות של תכנת ה mindQ

המודל בנוי משלושה אספקטים מרכזיים :

1. האספקט הפונקציונאלי
האספקט הפונקציונאלי מתייחס לתפקיד אותו ממלאת הקטגוריה בחייו של הצרכן. השאלות המרכזיות באספקט זה הנן לאילו מטרות של הצרכן משמשת הקטגוריה כלי השגה. צרכנים ממלאים תפקידים שונים בחייהם: תפקיד של  הורים, חברים, עובדים, מעסיקים, בני זוג וכו'. תפקידים אילו דורשים מהם לבצע משימות שונות, כגון: לדאוג /לטפל באחרים, לטפל בעצמם, לבדר את עצמם/אחרים, להיות בשליטה על תהליכים ומצבים וכו'.
חלק זה של המחקר מיועד לתת הגדרה מדויקת של התפקידים והמשימות הרלוונטיים לקטגוריה.

2. אספקט הזהות
אנו מגדירים את עצמנו, בין השאר, על פי המוצרים והשירותים שאנו צורכים. מוצרים ושירותים מאפשרים לנו להגדיר עד כמה אנחנו מיוחדים, מצליחים, בוגרים, שמרנים או נועזים וכו'. מוצרים ושירותים עוזרים לנו גם לבטא ולהגדיר את עצמנו כלפי הסביבה החברתית שלנו ומשמשים מרכיב חשוב בכרטיס הביקור החברתי שלנו.
חלק זה של המחקר מיועד לתת הגדרה מדויקת של מרכיבי הזהות אשר לגביהם רלוונטית הקטגוריה.

3. אספקט המרכיבים
אספקט המרכיבים מתייחס למשתני הסף ומשתני הבידול של מוצר/שירות בקטגוריה. מה מחשיב הצרכן כרכיב שחיוני שיהיה במוצר/שירות ואת הרמה הנדרשת מאותם משתני סף. משתני הבידול הנם רכיבי מוצר/שירות שנתפסים ע"י הצרכן כייחודיים או/ו כנותני ערך מוסף על פני הסטנדרט הנתפס בקטגוריה.
חלק זה של המחקר מיועד לתת הגדרה מדויקת של משתני המוצר/שירות, המדדים של המשתנים השונים והחלוקה בין משתני סף למשתני ערך מוסף.

 

Package/Visual  Mind Mapping

מודל ה PvMm הנו תכנון מחקרי-ניסויי (Experimental design)  המאפשר הערכת האפקטיביות התפיסתית, האמוציונאלית והקוגניטיבית של  תקשורת שיווקית ויזואלית כגון עיצוב אריזה, מודעה, אתר וכו'.